گوردخمه گرم‌آباد*

پرونده‌ی ثبتِ اثر در فهرستِ آثارِ ملی: نام ثبتی: گوردخمه گرم‌آباد || قدمت: ساسانی || شمارهٔ ثبت: ۲۰۹۴۹ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ || نشانی: شهرستان مرودشت، بخش مرکزی، دهستان رودبال، شرق روستای گرم آباد، محله بنیاد.