بقایای آسیاب گرمه‌آباد*

پرونده‌ی ثبتِ اثر در فهرستِ آثارِ ملی: نام ثبتی: بقایای آسیاب گرمه‌آباد || قدمت: قرون متاخر اسلامی || شمارهٔ ثبت: ۲۰۸۲۴ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ || نشانی: شهرستان مرودشت، بخش مرکزی، دهستان رودبال، روستای گرمه آباد، شمال امامزاده سید علی.