آیینه‌خانۀ مفخم (بجنورد)*

ارجاع شده به «آیینه‌خانه، عمارت (بجنورد)»
پرونده‌ی ثبتِ اثر در فهرستِ آثارِ ملی: نام ثبتی: آئینه خانه مفخم || قدمت: قرن ۱۴ (۱۳۱۲ق) || شمارهٔ ثبت: ۱۱۶۷ || تاریخ ثبت: ۱۳۵۴/۰۹/۱۸ || نشانی: خیابان شاه سمالی، بجنورد.
دانشنامه‌ی جهانِ اسلام، «بجنورد»: آیینه‌خانه (دارالحکومۀ سردار مفخم) از بناهای دوره قاجاریه در قسمت شمال شهر بجنورد است [...].